"Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." (2 Korinthierbrevet 4:18)

Den berusade Noa. Målning av Giovanni Bellini, ca. 1515.

Vi fortsätter med det lilla lexikon du kan behöva för att hantera debatterna efter kyrkovalet. Dagens uppslagsord behandlar några aspekter av den fortsatta modernisering av Svenska Kyrkan som vi kan vänta oss.

Kristen: Beteckning som gradvis kommer att fasas ut inom Svenska Kyrkan under de kommande åren. Orsaken är att kyrkans budskap i varje del bör vara fyllt av optimism och glädje. Då fungerar inte ett ord som för tankarna till ”kris” i olika former.

I samma anda kommer ”Jesus” fortsättningsvis att benämnas ”Yesus”. ”Yes” betyder ju ”ja” och är därmed laddat med framstegstro. Samtidigt är ”Yes” förknippat med engelskan och USA, vilket ger det en än mer positiv laddning.

Liturgi: Beteckning på gudstjänstordningen. Kommer från och med 2022 att kallas för listurgi eftersom man inför varje gudstjänst kommer att kunna rösta om vad den ska innehålla. Man kan önska sig ämnen, musik (vilken som helst) och årgång och märke på nattvardsvinet. Det åligger därför prästen att i god tid innan gudstjänsten sammanställa en topplista och sprida denna i sociala medier. 

Mission: En företeelse som med avseende på både ord och handling kommer att rensas ut ur kyrkans vokabulär och verksamhet.

Ordet kan förstås som en sexistisk förminskning av de unga kvinnor som en gång i tiden begav sig till Afrika eller Asien för att sprida evangelium; denna förhistoria gör att man kan tolka mission som ”Miss Hjon” vilket för tanken till skönhetstävlingar som Miss Universum. 

Den svenska kristna missionsverksamheten innebär att man strävar efter att bygga sjukhus och skolor i tredje världen och att lära människor att ta hand om sig själva.

I verksamhetsdiskussionerna har ärkebiskopen påpekat att detta går stick i stäv med ett annat av kyrkans mål; att alla i tredje världen ska komma till Sverige och här bli omhändertagna. 

Alltså behövs inte missionsverksamheten med den inriktning den har i dag. Den kan komma att ombildas till en marknadsföringssektion som propagerar för att mottagaren av budskapet ska ge upp alla försöka att bygga upp sig själv och sitt land och istället komma till Sverige.

Noa: Profet som omtalas i Bibeln. Han får ett uppdrag av Gud inför den syndaflod som komma skall, och det beskrivs i Första Moseboks sjätte kapitel:

”Ty se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden, till

 att fördärva allt kött som har i sig någon livsande, under

himmelen; allt som finnes på jorden skall förgås.

Men med dig vill jag upprätta ett förbund: du skall gå in i

arken med dina söner och din hustru och dina söners hustrur.

Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra in i

arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig;

hankön och honkön skola de vara.”

Berättelsen om Noa ställer kyrkan inför flera problem.

Dels är namnet Noa inte varumärkesskyddat och polisens Nationella Operativa Avdelning (Noa) har nu stämt Svenska Kyrkan för varumärkesintrång.

En stämning har också inkommit från Ola Salo & The Ark som menar att användandet av ordet ”ark” är ett varumärkesintrång och att Noa & Arken dessutom låta alldeles för likt Ola & The Ark.

Till detta kommer att Svenska Naturskyddsföreningen krävt att berättelsen om Noa avlägsnas ur Bibeln eftersom där talas om en miljökatastrof som den vi står inför i dag – men ingenstans i hela Första Mosebok nämns något om att Noa borde strävat efter att få till stånd något som motsvarar våra dagars Paris- och Kyotoavtal.

Även RFSL har framfört krav på avlägsnande av berättelsen om Noa eftersom den är heteronormativ. Detta eftersom Gud förklarar för Noa att:

”Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra in i

arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig;

hankön och honkön skola de vara.” Detta anser RFSL är en förkastlig hållning eftersom den utgår från att det bara finns två kön.

Ärkebiskopen har därför beslutat att berättelsen om Noa ska avlägsnas ur Första Mosebok. Detta skapar en tämligen stor lucka i Gamla Testamentet, men den kommer att så fort det är möjligt att fyllas med en nyskriven text som ska produceras med hjälp av en kommission där representanter för SNF, Miljörörelsen och Nationella Operativa Avdelningen ingår, liksom representanter för Djurens Rätt (det var faktiskt trångt på arken), samt Bris (Noas behandling av sönerna är synnerligen tveksam). Möjligen kommer även AA att beredas plats eftersom N. Efter syndafloden kom att få det lite svårt att hantera alkohol.

Kommissionen kommer även att ha ansvar för att bearbeta andra delar av Bibeln där Noa omnämns. Vissa röster har höjt för att kommissionen ska få i uppdrag att omarbeta hela Bibeln medan de ändå är igång.